Winkelen in de webwinkel van Cedante is onderhevig aan de algemene voorwaarden van Cedante. Algemene Voorwaarden van CEDANTE, gevestigd te DEN HAAG. Versie geldig vanaf 01-02-2006.

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van CEDANTE. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van CEDANTE. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. CEDANTE behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door CEDANTE erkend. 1.4 CEDANTE garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties 1.5 Geplaatste orders kunnen binnen 24 uur geannuleerd worden.

2. LEVERING

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal CEDANTE bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Over het algemeen worden bestellingen – indien voorradig – binnen twee dagen verzonden. 2.3 Aan de leveringsplicht van CEDANTE zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door CEDANTE geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. PRIJZEN

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW. 3.4 Prijs wijzingen kunnen voorkomen. U vindt de meest actuele prijzen altijd op CEDANTE.nl. Voor de gevolgen van druk- en typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

4. ZICHTTERMIJN / HERROEPINGSRECHT

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan CEDANTE heeft teruggezonden is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 8 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij CEDANTE. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in een deugelijke verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt CEDANTE er zorg voor dat binnen 20 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken: 4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor: – diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen; – goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft; – goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; – voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen. – showmodellen en Sale producten.4.4 Meubels en artikelen die speciaal worden besteld bij Labyrinthe Interiors en Netty de Groothandel kunnen niet retour worden genomen. Bij het plaatsen van een bestelling uit deze collecties accepteert de afnemer de voorwaarde van niet-retour. 4.5 Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan, binnen twee dagen bericht en houdt CEDANTE uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid. Uiteraard stort Cedante uw aankoopbedrag retour. Cedante zal wel altijd in overleg met u kijken naar een gelijkwaardig artikel, indien u dat wenst.

5. GEVENSBEHEER

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij CEDANTE, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van CEDANTE. CEDANTE houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 5.2 CEDANTE respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Zie ook het kopje Privacy Statement.

6. GARANTIE

6.1 CEDANTE garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van CEDANTE komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. CEDANTE is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. 6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan CEDANTE) deze gebreken onmiddellijk per mail (info@cedante.nl) te melden aan CEDANTE. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 week na levering aan CEDANTE per mail te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 6.4 Indien klachten van de afnemer door CEDANTE gegrond worden bevonden, zal CEDANTE naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van CEDANTE en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van CEDANTE) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van CEDANTE gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van CEDANTE voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens CEDANTE in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van CEDANTE en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. Ook in de volgende gevallen kunt u geen aanspraak maken op de garantie: Als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht (al dan niet ter reparatie) door derden; Bij oververhitting door centrale of andere verwarming; Bij blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte; Als de datum op de afleveringsbon gewijzigd of onleesbaar is; Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing); Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid; Bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen etcetera): Als u CEDANTE niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek; Als u in gebreke blijft en niet aan uw verplichtingen voldoet. Uiteraard zal Cedante in alle redelijkheid kijken naar een goede oplossing.

7. AANBIEDINGEN

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 7.2 Aanbiedingen van CEDANTE gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 7.3 CEDANTE kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 7.4 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. OVEREENKOMST 8.1 Een overeenkomst tussen CEDANTE en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door CEDANTE op haalbaarheid is beoordeeld. 8.2 CEDANTE behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

9. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES 9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van CEDANTE gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Cedante besteed veel tijd aan de fotografie en er kunnen altijd meerdere foto’s van een product worden toegestuurd.

10. OVERMACHT 10.1 CEDANTE is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van CEDANTE alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 10.3 CEDANTE behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is CEDANTE gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 10.4 Indien CEDANTE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 CEDANTE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. BETALING 12.1 U betaalt vooraf nadat u een bestelling gedaan hebt via CEDANTE.nl ontvangt u automatisch een orderbevestiging per mail. Als het totaalbedrag van de orderbevestiging is bijgeschreven op de bankrekening van ons wordt uw bestelling in behandeling genomen. Is een bestelling verzonden dan krijgt u daarvan bericht. Bij uw bestelling vindt u de factuur van CEDANTE. 12.2 Betaalopdrachten Betaalopdrachten voor de bank- en giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (danwel machtiging) tot betaling geeft. 12.3 De prijs Prijswijzigingen kunnen voorkomen. U vindt de meest actuele prijzen altijd op www.CEDANTE.nl. Voor de gevolgen van druk- en typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. 12.4 Bijdrage bezorgkosten. Voor het bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk van artikelsoort en –gewicht conform de tarieven van TNT-post.

13. VERZENDING Bestellingen zullen door ons altijd met uiterste zorg verpakt worden en in goede staat worden aangeleverd bij Postnl. Het verzenden van bestellingen is altijd voor risico van de koper. Cedante is niet aansprakelijk voor beschadigingen en/of het verloren gaan van artikelen tijdens het vervoer door Postnl. Zie voor leveringsvoorwaarden www.postnl.nl

Uiteraard zal Cedante altijd moedwillig zijn en het product in alle redelijkheid beoordelen

De artikelen zijn exclusief verzendkosten, en inclusief BTW.

14. VERVOERSKOSTEN?

Indien gewenst kunt u bij Cedante gekochte goederen thuis laten bezorgen. Cedante heeft een bezorgdienst. Om de kosten hiervoor beperkt te houden, bezorgen wij in de regel tot de begane grond en gaan we ervan uit dat er op het bezorgadres iemand aanwezig is die een handje mee kan helpen om de meubels uit te laden.

Wij hanteren daarvoor de volgende tarieven:

– Binnen regio Haaglanden zijn de bezorgkosten €35,-.

– Buiten de regio Haaglanden zijn de bezorgkosten in overleg

De goederen worden afgeleverd op de begane grond. Mocht het gemakkelijk gaan (d.w.z. genoeg ruimte op de trap), dan zullen we altijd bereid zijn een handje helpen. Meet uw meubel goed op om na te gaan of het meubel door het overloop, of trappengat kan.

Voor het verder brengen, bijvoorbeeld naar een verdieping buitenom kan  een meerprijs worden berekend of moet er een extra man meekomen. Bij de aanschaf spreken wij een en ander zo goed mogelijk met u door. Komt u zelf uw meubel ophalen dan dient dat binnen 14 dagen opgehaald te worden. Mocht een meubel niet opgehaald worden dan wordt het meubel in een opslag geplaatst de kosten hiervan zijn 2,50 per dag.

5 OPGEGEVEN SALDI

De juistheid van alle door of in opdracht van CEDANTE opgegeven saldi staat vast, tenzij u hebt laten weten dat er naar uw mening iets niet klopt. 15.1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 15.2 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 15.3 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen CEDANTE en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij CEDANTE er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 14. KLACHTEN Klachten proberen wij zo goed als mogelijk met u op te lossen. Zie daarvoor het kopje Klachten.

15.BEVEILIGING

De webshop van Cedante maakt gebruik van een beveiligde verbinding (SSL). Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van CEDANTE gebruikt worden. Foto`s zijn het eigendom van CEDANTE en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt of gekopieerd worden.